جنگ بدر از نگاهی دیگر
48 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی ماه خدا راه خدا / همایش ماه خدا راه خدا / تیر 92 /اصفهان،اهواز،شیراز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به جنگ بدر بر اساس مستندات و شواهد قرآنی